Engineering Management

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

management engineering bechelor
management engineering master
management engineering doctor
management engineering
หลักสูตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Engineering Management)

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (Engineering Management)

Bachelor Degree of Engineering (Engineering Management)

- หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า 135 หน่วยกิต

- หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า

หลักสูตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Engineering Management)
หลักสูตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (Engineering Management)
Engineering Management
Engineering Management
Engineering Management
Engineering Management
+