Electrical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

Bachelor Degree of Engineering (Electrical Engineering)

- หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า 146 หน่วยกิต

- หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส., ปวท. หรือเทียบเท่า เรียน 122 หน่วยกิต

Electrical Engineering
+