engineering

Civil Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

civil engineering
civil engineering
หลักสูตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

Bachelor Degree of Engineering (Civil Engineering)

- หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า 144 หน่วยกิต

- หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เรียน 122 หน่วยกิต

Civil Engineering
civil engineering
civil engineering
civil engineering
+