engineering

ปรัชญา

จริยธรรม นำปัญญา

วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งใน ภูมิภาค มุ่งพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศในปี 2564

พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิต

2. สนับสนุนการวิจัย เพื่อความเป็นเลิศ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่ชุมชนเข็มแข็งและเป็นที่ยอมรับ

4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับภูมิภาคและชุมชน

5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บุคลากร

engineering people
+