• days
 • Hours
 • Minutes
 • Seconds

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม

ผู้นำเสนอประเภทโปสเตอร์สามารถเข้ามาติดตั้งโปสเตอร์ได้ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น.

กำหนดการและตารางการนำเสนอบทความประชุมวิชาการ ESTACON2019

ข้อมูลวิทยากรบรรยาย

ข้อกำหนดไฟล์ power point ที่ใช้ในการนำเสนอ คือ version 2013 นะคะ และสามารถฝากไฟล์ที่จะใช้ในการนำเสนอล่วงหน้าได้ที่อีเมล eng_vu@vu.ac.th ค่ะ

ข้อมูลที่พักแนะนำใกล้มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ขยาย !! บทความที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ขอให้ดำเนินการแก้ไขและส่งกลับภายในวันที่ 9 ส.ค. 62 นะคะ

ขยาย !! ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน เป็นวันที่ 26 ส.ค. 62

ประกาศ !! วันที่ 24 ก.ค. 62 เวลา 23.59 น. จะปิดรับบทความฉบับเต็มแล้วนะคะ เพื่อให้ทันกระบวนการพิจารณาบทความจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อผู้ส่งบทความและอัปเดทสถานะบทความ update:31 July 2019 : 10.50 น. (ลองย่อหน้าจอลงหากไม่สามารถดูการแสดงผลได้)

รายชื่อผู้ส่งบทความและอัปเดทสถานะบทความ update:31 July 2019 : 10.50 น. (สำหรับ IE และ Edge )

เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบไม่นำเสนอผลงาน

ประกาศ !! โปรดตรวจสอบรายชื่อและสถานะบทคัดย่อที่ Accept แล้ว โปรดนำส่งบทความฉบับเต็มได้ที่ eng_vu@vu.ac.th โดยใส่หมายเลขอ้างอิงบทความในบทความฉบับเต็ม เช่น EE1 ตามประกาศรายชื่อผู้ส่งบทความ

>เปิดรับสมัคร ส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม : 1 เมษายน 2562 – 15 มิถุนายน 2562

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์-ESTACON2019

Schedule

กำหนดการ
 • สมัคร ส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม : 1 เมษายน 2562 – 15 มิถุนายน 2562
 • >ประกาศรายชื่อบทคัดย่อ : 20 มิถุนายน 2562
 • ส่งบทความฉบับเต็ม : 20 มิถุนายน 2562 – 20 กรกฎาคม 2562
 • ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 31 กรกฎาคม 2562
 • ลงทะเบียนและชำระเงิน : 1 เมษายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2562

Subject Group

กลุ่มผลงานวิจัยที่นำเสนอ

กลุ่มวิศวกรรมโยธา : CE

วิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง, วิศวกรรมเทคนิคธรณี, วิศวกรรมขนส่งจราจรและโลจิสติกส์, วิศวกรรมแหล่งน้ำ, วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน, วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล :ME

กลศาสตร์ประยุกต์วัสดุและกระบวนการผลิต, ระบบควบคุมและการสั่นสะเทือน, เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน, กลศาสตร์การไหลและระบบทางความร้อน, พลังงานทดแทนและการเผาไหม้, เมคคาทรอนิกส์ทางวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรสภาพ

กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ : IE และสถาปัตยกรรมศาสตร์ : AR

การจัดการงานวิศวกรรม, กรรมวิธีการผลิต, วิศวกรรมวัสดุ, โซ่อุปทานและโลจิสติกส์, การศึกษางานและการยศาสตร์, การวางแผนการผลิตและการดำเนินงานวิจัย, สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายในผังเมือง, ผังเมือง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ST

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, วิศวกรรมชีวภาพ, เทคโนโลยี/นวัตกรรมเกษตร, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า : EE

ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, เมคคาทรอนิกส์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

กลุ่มอื่น ๆ

ทุกสาขาวิชา

Presentation

ประเภทของการนำเสนอผลงาน
 • Oral Presentation

  การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยายด้วย Power point และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที

 • Poster Presentation

  การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ โดยการจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนดและยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอผลงาน

อัตราค่าลงทะเบียน

 • บทความที่ 1 : 2,500 บาท
 • บทความที่ 2 : 1,500 บาท
 • บทความที่ 3 ขึ้นไป : ไม่มีค่าลงทะเบียน
 • บทความที่ 1 : 1,500 บาท
 • บทความที่ 2 : 1,000 บาท
 • บทความที่ 3 ขึ้นไป : ไม่มีค่าลงทะเบียน
 • 800 บาท
*อัตราเดียวกันทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์