ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Image

     

      ปรัชญา (Philosophy) จริยธรรม นำปัญญา                              

      ปณิธาน (Determination) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ อยู่ในกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

      และพัฒนางานด้านการบริการ วิชาการ การวิจัย

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                              

      วิสัยทัศน์ (Visionผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศสู่วิชาชีพในปี 2546

      พันธกิจ (Mission) พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมุ่ง

      พัฒนาชุมชนและสังคมในเข้มแข็ง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน                                                                                                                                         


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4420-3778-84 โทรสาร 0-4420-3785-6
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-203778-84 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246