หลักสูตรปริญญาโท

Image

หลักสูตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)
Master Degree of Engineering (Manamagment Engineering)

-ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 48   หน่วกิต

 

 

 


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4420-3778-84 โทรสาร 0-4420-3785-6
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-203778-84 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246