คณะผู้บริหารและบุคลากร


รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล
suanguan@vu.ac.th
คณบดี

อ.รักพงษ์ ขันธวิธิ
rakpong_kha@vu.ac.th
รองคณบดีหัวหน้าสำนักงาน/หน่วยงาน


อ.วไลพร แก้วตะพาน
valiaporn_kae@vu.ac.th
เลขานุการคณะ/ประชาสัมพันธ์

อ.วริญทร เจนชัย
varinthorn_jan@vu.ac.th
หัวหน้างานสารสนเทศ

อ.ดร.สุรีพร มีหอม
sureeporn_mee@vu.ac.th
วิชาการจัดการงานวิศวกรรม

อ.ปิติภูมิ โพสาวัง
pitiphum_pos@vu.ac.th
ประกันคุณภาพการศึกษา

อ.นิตยา แฟสันเทียะ
nittaya_fae@vu.ac.th
เลขานุการบัณฑิตศึกษาหัวหน้าสาขาวิชา


อ.สุทธิพงษ์ แพงตาวงษ์
suttipong_pan@vu.ac.th
วิศวกรรมโยธา

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

รศ. ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล
suanguan@vu.ac.th
ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ
cheevin_lim@vu.ac.th
ผศ.ดร.อนุชิต อุชายภิชาติ
anuchit_uch@vu.ac.th
อ. ดร.ศิริชัย ห่วงจริง
sirichai_hua@vu.ac.th
อ.รุ่งทิวา เวทยะเวทิน
nokkamin_ka@hotmail.com
อ.ดร.ประยงค์ กีรติอุไร
prayong_kee@vu.ac.th
อ.หวังแก้ว บุญสวน
whangkaew_boo@vu.ac.th
อ.วิเชษฐ์ คลังพิมาย
vichait_kla@vu.ac.th
อ.เอกชัย ม่านโคกสูง
ekachai_man@vu.ac.th

อ.ชิตพงษ์ เกตุถนอม
chitphong_ket@vu.ac.th
วิศวกรรมไฟฟ้า

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

ผศ.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์
อ.ดร.สุรีพร มีหอม
sureeporn_mee@vu.ac.th
อ.ดร.มารุต โคตรพันธ์
marut.k2549@gmail.com
อ.ดร.จิตติมา กุลวงค์
jittima_cha@vu.ac.th
อ.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ
atthapong_pho@vu.ac.th
อ.นพดล โคตรพันธ์
nopphadon_kho@vu.ac.th
อ.ชมพู ทรัพย์ปทุมสิน
chompoo_sup@vu.ac.th
อ.สมปอง มีใหม่
sompong_mee@vu.ac.th
อ.ชัยยศ เมืองสุข
chaiyos_mua@vu.ac.th
อ.กฤษฎา วิไลลักษณ์

อ.โชติช่วง พรหมบุตร
chotchuang_pho@vu.ac.th
วิศวกรรมเครื่องกล

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

ผศ.ประโยชน์ ชมภูบุตร
อ.ดร.ยุทธชัย เกี้ยวสันเทียะ
yuttachai_kea@vu.ac.th
อ.ปกรณ์วิศว์ ปัตถา
อ.รักพงษ์ ขันธวิธิ
rakpong_kha@vu.ac.th
อ.อนุรักษ์ มะโนมัย
anurak_man@vu.ac.th
อ.นพดล สุ่มมาตย์
อ.รพีพรรณ เหล็กหมื่นไวย
rapeepun_lea@vu.ac.th
อ.ปิยะพงษ์ สิงห์บัว
piyapong_sin@vu.ac.th
อ.สมชาย กุดกลาง
อ.กฤษณ บุญต่อ

อ.ธวัชชัย ชาญสูงเนิน
tawatchai_cha@vu.ac.th
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

ผศ.อานนท์ ศรีสว่าง
ผศ.ชัยนิกร กุลวงษ์
ผศ.จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ
pa_jutatip@hotmail.com
ผศ.ศุภฤกต พริ้วไธสง
therobot44@hotmail.com
อ.สวาส อาจสาลี
อ.พิสิฐพงศ์ แป้นทอง
pisitpong.pan@gmail.com
อ.จาตุรนต์ ทูลไธสง
อ.วัฒนกรณ์ สารเป็น
wattanagon_san@vu.ac.th

อ.สาวิตรี วงค์เพ็ชร
savitree_won@vu.ac.th
วิทยาการคอมพิวเตอร์

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

อ.วริญทร เจนชัย
varinthorn_jan@vu.ac.th
อ.ปิติภูมิ โพสาวัง
pitiphum_pos@vu.ac.th
อ.ณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน
natthasurang_yas@vu.ac.th
อ.ทศพล ปราชญ์ปรีชา
thodsaphon_pra@vu.ac.th
อ.พิชัย ไตรโสม
pichai_tra@vu.ac.th
อ.เอนก ปิตตาระเต

อ.ดร.มารุต โคตรพันธ์
marut.k2549@gmail.com
การจัดการงานวิศวกรรม

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล
suanguan@vu.ac.th
ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ
cheevin_lim@vu.ac.th
อ.ดร.สุรีพร มีหอม
sureeporn_mee@vu.ac.th
อ.ดร.จิตติมา กุลวงค์
jittima_cha@vu.ac.th
อ.ดร.ประยงค์ กีรติอุไร
prayong_kee@vu.ac.thข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4420-3778-84 โทรสาร 0-4420-3785-6
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-203778-84 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246