คณะผู้บริหารและบุคลากร


รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล
suanguan@vu.ac.th
คณบดี

อ.จักริน วงษ์ชวลิตกุล
jakarin_von@vu.ac.th
รองคณบดีหัวหน้าสำนักงาน/หน่วยงาน


อ.นิตยา แฟสันเทียะ
nittaya_fae@vu.ac.th
เลขานุการ/เลขานุการบัณฑิตศึกษาหัวหน้าสาขาวิชา


ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ
cheevin_lim@vu.ac.th
วิศวกรรมโยธา

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

รศ. ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล
suanguan@vu.ac.th
ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ
cheevin_lim@vu.ac.th
ผศ.ดร.อนุชิต อุชายภิชาติ
anuchit_uch@vu.ac.th
อ. ดร.ศิริชัย ห่วงจริง
sirichai_hua@vu.ac.th
อ.รุ่งทิวา เวทยะเวทิน
nokkamin_ka@hotmail.com
อ.ดร.ประยงค์ กีรติอุไร
prayong_kee@vu.ac.th
อ.หวังแก้ว บุญสวน
whangkaew_boo@vu.ac.th
อ.วิเชษฐ์ คลังพิมาย
vichait_kla@vu.ac.th
อ.อนิรุต สุขแสน

อ.ชมพู ทรัพย์ปทุมสิน
chompoo_sup@vu.ac.th
วิศวกรรมไฟฟ้า

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์
อ.ดร.สุรีพร มีหอม
sureeporn_mee@vu.ac.th
อ.ดร.มารุต โคตรพันธ์
marut.k2549@gmail.com
อ.ดร.จิตติมา กุลวงค์
jittima_cha@vu.ac.th
อ.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ
atthapong_pho@vu.ac.th
อ.นพดล โคตรพันธ์
nopphadon_kho@vu.ac.th
อ.กฤษฎา วิไลลักษณ์
อ.สมปอง มีใหม่
sompong_mee@vu.ac.th
อ.ชัยยศ เมืองสุข
chaiyos_mua@vu.ac.th
ผศ.ชิตพงษ์ เกตุถนอม
chitphong_ket@vu.ac.th

อ.ดร.ยุทธชัย เกี้ยวสันเทียะ
yuttachai_kea@vu.ac.th
วิศวกรรมเครื่องกล

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

ผศ.ประโยชน์ ชมภูบุตร
อ.รักพงษ์ ขันธวิธิ
rakpong_kha@vu.ac.th
อ.อนุรักษ์ มะโนมัย
anurak_man@vu.ac.th
อ.นพดล สุ่มมาตย์
อ.ปิยะพงษ์ สิงห์บัว
piyapong_sin@vu.ac.th
อ.สมชาย กุดกลาง
อ.กฤษณ บุญต่อ

อ.ธวัชชัย ชาญสูงเนิน
tawatchai_cha@vu.ac.th
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.อานนท์ ศรีสว่าง
ผศ.ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ
pa_jutatip@hotmail.com
อ.รพีพรรณ เหล็กหมื่นไวย
rapeepun_lea@vu.ac.th
อ.สวาส อาจสาลี
อ.พิสิฐพงศ์ แป้นทอง
pisitpong.pan@gmail.com
อ.จาตุรนต์ ทูลไธสง

อ.สาวิตรี วงค์เพ็ชร
savitree_won@vu.ac.th
วิทยาการคอมพิวเตอร์

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

อ.วริญทร เจนชัย
varinthorn_jan@vu.ac.th
อ.ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง
pitiphum_pos@vu.ac.th
อ.ดร.ณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน
natthasurang_yas@vu.ac.th
อ.ทศพล ปราชญ์ปรีชา
thodsaphon_pra@vu.ac.th
อ.พิชัย ไตรโสม
pichai_tra@vu.ac.th

อ.ดร.มารุต โคตรพันธ์
marut.k2549@gmail.com
การจัดการงานวิศวกรรม

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล
suanguan@vu.ac.th
ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ
cheevin_lim@vu.ac.th
อ.ดร.สุรีพร มีหอม
sureeporn_mee@vu.ac.th
ผศ.ศุภฤกต พริ้วไธสง
therobot44@hotmail.com
อ.ดร.ประยงค์ กีรติอุไร
prayong_kee@vu.ac.thข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246