คณะผู้บริหารและบุคลากร


ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ
cheevin_lim@vu.ac.th
คณบดี

อ.จักริน วงษ์ชวลิตกุล
jakarin_von@vu.ac.th
รองคณบดี

ผศ.ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์
chainikorn_kun@vu.ac.ch
รองคณบดีหัวหน้าสำนักงาน/หน่วยงาน


อาจารย์ธวัชชัย ชาญสูงเนิน
tawatchai_cha@vu.ac.th
หน.หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิศวกรรม

ดร.จิตติมา กุลวงค์
Jittima_cha@vu.ac.th
หน.ฝ่ายแผนและพัฒนา

อ.นิตยา แฟสันเทียะ
nittaya_fae@vu.ac.th
เลขานุการ/เลขานุการบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ
jutatip_ton@vu.ac.t
หน.ฝ่ายการจัดการความรู้และความเสี่ยง

ดร.สุรีพร มีหอม
sureeporn_mee@vu.ac.th
หน.ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.มารุต โคตรพันธ์
marut_kho@vu.ac.th
ผอ.หลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม (บัณฑิตศึกษา)หัวหน้าสาขาวิชา


ดร.ศิริชัย ห่วงจริง
sirichai_hua@vu.ac.th
วิศวกรรมโยธา

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.อนุชิต อุชายภิชาติ
anuchit_uch@vu.ac.th

อ.รุ่งทิวา เวทยะเวทิน
nokkamin_ka@hotmail.com
อ.หวังแก้ว บุญสวน
whangkaew_boo@vu.ac.th
อ.วิเชษฐ์ คลังพิมาย
vichait_kla@vu.ac.th
อ.อนิรุต สุขแสน

Onew
I love you onew
Thailand

hello my name is cyber from indonesia i m sorry i hacked your website i just want to say something that i like a Thai people named Onew she s the cute girl I ve ever seen please convey my greetings to ny thank you

ผศ.ดร.ชมพู ทรัพย์ปทุมสิน
chompoo_sup@vu.ac.th
วิศวกรรมไฟฟ้า

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์
อ.นพดล โคตรพันธ์
nopphadon_kho@vu.ac.th
อ.กฤษฎา วิไลลักษณ์
อ.สมปอง มีใหม่
sompong_mee@vu.ac.th
อ.ชัยยศ เมืองสุข
chaiyos_mua@vu.ac.th
ผศ.ชิตพงษ์ เกตุถนอม
chitphong_ket@vu.ac.th

อ.ดร.ยุทธชัย เกี้ยวสันเทียะ
yuttachai_kea@vu.ac.th
วิศวกรรมเครื่องกล

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

อ.รักพงษ์ ขันธวิธิ
rakpong_kha@vu.ac.th
อ.ปิยะพงษ์ สิงห์บัว
piyapong_sin@vu.ac.th
ผศ.ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ
pa_jutatip@hotmail.com
อ.ธวัชชัย ชาญสูงเนิน
อ.สมชาย กุดกลาง
อ.กฤษณ บุญต่อ

อ.ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง
pitiphum_pos@vu.ac.th
วิทยาการคอมพิวเตอร์

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

อ.วริญทร เจนชัย
varinthorn_jan@vu.ac.th
อ.สาวิตรี วงค์เพ็ชร
savitree_won@vu.ac.th
อ.ดร.ณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน
natthasurang_yas@vu.ac.th
อ.ทศพล ปราชญ์ปรีชา
thodsaphon_pra@vu.ac.th
อ.พิชัย ไตรโสม
pichai_tra@vu.ac.th

ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ
atthapong_pho@vu.ac.th
การจัดการงานวิศวกรรม

บุคลากร
ประจำสาขาวิชา

รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล
ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิร
อ.อนุรักษ์ มะโนมัย
อ.ดร.สุรีพร มีหอม
ผศ.ดร.อานนท์ ศรีสว่าง
อ.ดร.ประยงค์ กีรติอุไร
ดร.สุรีพร มีหอม
อาจารย์จักริน วงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์พิสิฐพงศ์ แป้นทองข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246