ประวัติความเป็นมา

 

         เมื่อปี พ.ศ. 2530 สภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้พิจารณาให้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2530 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้งสาขาวิชา 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านอกจากนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามภารกิจของการอุดมศึกษาครบถ้วนทุกประการมีการพัฒนาการศึกษาเจริญก้าวหน้าตามภารกิจมาโดยลำดับ

         ในปี พ.ศ. 2534 สภาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้อนุญาตให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 สภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้อนุญาตให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การจัดการงานวิศวกรรม และในปี พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้อนุญาตให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

         จากความต้องการของตลาดแรงงานในปี พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้อนุญาตให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขึ้น ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

     ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดทำการสอนทั้งหมด 5 สาขาวิชา ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิศวกร ดังนี้

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4420-3778-84 โทรสาร 0-4420-3785-6
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-203778-84 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246