หลักสูตรปริญญาเอก

Image

หลักสูตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วศ.ด.) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรปัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม)
Doctor Degree of Engineering (Management Engineering)

- ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต

สำหรับภาคฤดูร้อนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนดไว้อาจกระทำได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการหลักสูตร

 

                                                                                                         


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246