หลักสูตรปริญญาตรี

Image

หลักสูตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่

1. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

(เมคคาทรอนิกส์)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor Degree of Engineering (Mechanical Engineering)
- หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า 146 หน่วยกิต
- หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เรียน 125 หน่วยกิต

2. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor Degree of Engineering (Electrical Engineering)
- หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า 146 หน่วยกิต
- หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เรียน 126 หน่วยกิต

3. วิศวกรรมโยธา ( Civil Engineering)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor Degree of Engineering (Civil Engineering)
- หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า 140 หน่วยกิต
- หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เรียน 122 หน่วยกิต

 

4. การจัดการงานวิศวกรรม
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)
Bachelor Degree of Engineering (Engineering Management)
- หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า 135 หน่วยกิต
- หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า

 
   

หลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor Degree of Science. (Computer Science)
- หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า 135 หน่วยกิต
- หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เรียน 125 หน่วยกิต

   


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246