นักศึกษากองทุนกู้ยืมที่ได้สำรองจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเทอม 1/60 ไปก่อนเซ็นสัญญากู้ยืม ดำเนินการด้วยครับภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ศูนย์ภาษาจะจัดให้มีการสอบออกภาษาอังกฤษ (VU English Exit Exam) ออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom Platform ประจำภาคการศึกษา 2/2560