ระเบียบการสมัครเรียน

Image

หลักสูตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วศ.ด.) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรปัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม)
Doctor Degree of Engineering (Management Engineering)

1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

            1.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาจากในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง

            1.1.2 ผู้ที่คณะกรรมการบริหารโครงการอนุมัติให้เข้าศึกษาได้

            1.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี

            1.1.4 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ตามกฏหมายกำหนดว่าเป็นโรคที่ถือว่าเป็นอุปสรรค์ต่อการทำงานหรือการเรียน คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

            1.1.5 ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยฯ

            1.1.6 ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ

1.2 การสมัครและการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

      มหาวิทยาลัยฯ จะทำการคัดเลือกนักศึกษา โดยการคัดเลือกจะเน้นการพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน คำรับรอง การสัมภาษณ์ ความสนใจ ความมุ่งมั่น ความสามารถ และความพร้อมที่จบศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นหลัก รวมไปถึงการพิจารณาผลการศึกษาจากสถาบันที่เคยศึกษามาแล้ว และจะเชิญผู้ที่มีศักยภาพมาร่วมในการสอบสัมภาษณ์หลังจากที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว

1.3 ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานต่างๆ มายื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้

            1.3.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

            1.3.2 สำเนาวุฒิปริญญาโท (นำต้นฉบับมาแสดงในวันสมัครด้วย)

            1.3.3 สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่รับรองความถูกต้องโดยสถาบันการศึกษานั้นๆ

            1.3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นำบัตรจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)

            1.3.5 สำเนาทะเบียนบ้าน (นำต้นฉบับมาแสดงในวันสมัครด้วย)

            1.3.6 หนังสือรับรองเกี่ยวกับตัวท่าน (Letter of Recommendation) จำนวน 2 ฉบับ เป็นอย่างน้อย จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา

1.4 ระบบการศึกษาและการคิดหน่วยกิต

  1.4.1 ระบบการศึกษา

              ใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์ใช้เวลาเรียนเป็นสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ

1.5 การคิดหน่วยกิต

            1.5.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

            1.5.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

            1.5.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

            1.5.4 วิทยานิพนธ์ ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

 

 


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246