หลักสูตรปริญญาตรี

Image

หลักสูตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor Degree of Engineering (Mechanical Engineering)
- หลักสูตร 4 ปี สำหรับผุ้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า 143 หน่วยกิต
- หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เรียน 125 หน่วยกิต

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor Degree of Engineering (Electrical Engineering)
- หลักสูตร 4 ปี สำหรับผุ้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า 144 หน่วยกิต
- หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เรียน 126 หน่วยกิต

วิศวกรรมโยธา ( Civil Engineering)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor Degree of Engineering (Civil Engineering)
- หลักสูตร 4 ปี สำหรับผุ้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า 140 หน่วยกิต
- หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เรียน 122 หน่วยกิต

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
Bachelor Degree of Engineering (Mechatronics Engineering)
- หลักสูตร 4 ปี สำหรับผุ้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า 149 หน่วยกิต
- หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เรียน 125 หน่วยกิต

หลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor Degree of Science. (Computer Science)
- หลักสูตร 4 ปี สำหรับผุ้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า 133 หน่วยกิต
- หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เรียน 128 หน่วยกิต

 

 


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246