ปฏิทินโครงงานภาคการศึกษาที่ 2/2552

ปฏิทินโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า

กิจกรรม

โครงงาน 1 

โครงงาน 2 

หมายเหตุ 

ประชุมโครงงานวิศวกรรม

13 พ.ย. 52

13 พ.ย. 52

เวลา 16.00 น.
** นักศึกษาที่เข้าห้องประชุม หลังจากเวลา 16.00 น. ต้องถอนโครงงานทุกกรณี!!

การส่งสมุดโครงงานวิศวกรรม

เริ่มส่ง

19 .. 52  

เริ่มส่ง

19 .. 52

ส่งทุกวันพฤหัสบดี ที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 5209

และรับสมุดโครงงานคืนทุกวันศุกร์

เสนอหัวข้อโครงงานฯ 1

3-4 ธ.ค. 52

 -

นำเสนอที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 5209
โดย Power Point เวลา 09.00-16.00 .

ส่งความก้าวหน้าครั้งที่ 1

-

26 .. 52

รับแบบฟอร์ม และส่งความก้าวหน้า ที่ อ.ชิตพงษ์  เกตุถนอม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 5209

ส่งความก้าวหน้าครั้งที่ 2

-

24 .. 52

ส่งความก้าวหน้าครั้งที่ 3

-

28 .. 53

ส่งรายงานโครงงานฯ

-

19 .. 53

จำนวน 5 เล่ม (ใส่แฟ้ม) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองให้เรียบร้อยส่งที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 5209

ส่งชิ้นงานโครงงานฯ

-

26 .. 53

09.00 – 12.00 . ติดตั้งเครื่องที่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

13.30 – 16.00 . ตรวจสอบชิ้นงาน
** ชิ้นงานที่สามารถทำงานได้ตามขอบข่ายเท่านั้น!! ถึงมีสิทธิ์เข้าสอบได้  

สอบโครงงานฯ

4-5 มี.. 53

4-5  มี.. 53

ดูลำดับรายชื่อการสอบที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 5209 เตรียมการนำเสนอโดย Power Point ที่ห้อง 5210-2

ส่งรายงานโครงงานฯ 1

12 มี.ค. 53

-

เข้าเล่ม ปกหนังช้างสีแดง สันปกสีดำ

ส่งรายงานโครงงานฯ 2
พร้อม CD ต้นฉบับรายงาน

-

12 มี.. 53

 

 

1 และ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2